Forside      Bøger      Artikler      Det nye verdensbillede      Kontakt

Intuitiv Ledelse

 

Lad os nu begynde med at se på dette nye holistiske verdensbillede, og på hvad det indebærer.

Hvis vi forestiller os en stenaldermand, som sidder og ser fjernsyn, og spørger ham hvorfra billederne kommer, vil han naturligvis svare: Inde fra kassen, det er jo det, han ser. Det er så for ham sandheden og virkeligheden.

På samme måde troede man for 500 år siden, at jorden var flad og centrum i universet. Det var jo det, man observerede. Idag ved vi, at sådan forholder det sig naturligvis ikke.

For nu må vi fortælle stenaldermanden, at billederne i virkeligheden ikke kommer fra fjernsynet, men fra en sender langt borte. Fjernsynet er kun en modtager for signalerne. Denne forklaring er accepteret af alle, men vanskelig at forstå ved nærmere eftertanke. Billederne overføres i form af energi i et elektromagnetisk felt, men hvad er så det?

Hvis vi nu i stedet for et fjernsyn betragter et menneske og spørger: Hvor sidder bevidstheden?

Bevidstheden sidder i hovedet vil de fleste nok svare. Det er den accepterede forklaring - også i videnskabelige kredse. Og man har ledt og ledt i hjernen, men aldrig fundet den, og mange teorier er opstillet for at give en forklaring.

En nærliggende forklaring kunne være, at den ikke sidder i hovedet, men «udenfor». At hjernen på samme måde som et fjernsyn er en modtager, og at signalerne kommer «udefra». Udefra forstået som en anden dimension, usynlig for det fysiske øje på samme måde som signalerne til fjernsynet er det. Ligesom vi taler om et elektromagnetisk felt, kunne vi tale om et bevidsthedsfelt.

Det nye verdensbillede handler meget om bevidsthed.

Vi er så vant til at være i den stoflige, fysiske verden, at vi tror, at det vi ser er den virkelige verden. Den virkelige verden er  ikke den fysiske verden, vi ser, men en verden bestående af bevidsthed i en anden dimension. De fysiske former er spejlbilleder af denne anden dimension. På samme måde som træerne i skovsøen ikke er den virkelige skov.

Den virkelige verden bagved den fysiske verden er således bevidsthed. Det vi ser er altså afledt af bevidsthed.

Denne påstand er idag stadig ligeså fremmedartet og dramatisk, som da man for ca. 500 år siden fik den vision, at jorden er rund.


Clairvoyance

Betragter vi et menneske med denne nye synsvinkel, er det pludselig let at forstå, at clairvoyance (klarsyn) er mulig. En clairvoyant person stiller ind på en persons frekvens og bringer sig i resonans med personens bevidsthedsfelt. Dette felt befinder sig i en rum- og tidsløs dimension, som indeholder samtlige bevidsthedsformer. Det er derfor muligt at få svar på alle spørgsmål, som personen er parat til at blive bevidst om og at gå både frem og tilbage i tiden.

Gener

Den almindelige opfattelse er, at generne indeholder de biologiske oplysninger, der er nødvendige for at skabe det pågældende væsen. Det være sig plante, dyr eller menneske. Den nye opfattelse indebærer, at generne fungerer som fysiske modtagere for en bevidsthed, der rummer alle oplysninger om den fysiske form, den repræsenterer. Bevidstheden er således et slags «blueprint» for den fysiske form.                                                                          

Når man sår et frø i jorden, sår man i virkeligheden en lille modtager, som er i forbindelse med sin bevidsthed. Og på det grundlag udvikler planten sig. Den engelske biolog Rupert Sheldrake kalder denne bevidsthed det morfogenetiske felt for den pågældende plante. Frøet er i resonans med sit eget felt og ikke med andre arters felter og reagerer derfor kun på sit eget felt. På ganske samme måde som en radiomodtager kun modtager den station, den er indstillet på. Eller udtrykt med andre ord: Kun er i resonans  med den frekvens eller bølgelængde, den er indstillet på. Alle andre stationer går ikke igennem.


Instinkter

Alle levende væsener har iboende instinkter, som forklares ved, at det er egenskaber, som nedarves generation efter generation. Det være sig trækfuglenes, ålens eller laksens evne til at finde vej. Utallige forsøg er foretaget for at forklare fænomenet, og det har resulteret i mange teorier lige fra magneter til stjernenavigation.

Det nye verdensbillede forklarer, at væsenet intuitivt får alle nødvendige informationer via sin egen bevidsthed og artens og universets samlede bevidsthedsfelt.                   

Rupert Sheldrake giver i sin bog The Presence Of The Past en udførlig gennemgang af hele dette område. Han giver et meget interessant eksempel om krystaller, som jo også er levende væsener med en bevidsthed. Når man har fremstillet et nyt stof, er det meget svært, at få det til at krystallisere første gang. Dette er en velkendt kendsgerning blandt kemikere. Men når en krystallisering  først er sket i et laboratorium et eller andet sted i verden, er det pludselig lettere også i alle andre laboratorier. Ifølge det nye verdensbillede burde det også være sådan. Den første fysiske krystallisering transmitteres til stoffets bevidsthedsfelt. Næste krystallisering sker derfor på basis af det første krystals erfaringer o.s.v. Stoffet får derfor lettere og lettere ved at krystallisere. Dette stemmer godt overens med kemikernes erfaringer.


Kvanteteorien

Fysikerne kalder dimensionen uden tid, rum og form for kvantefeltet. Et atom består af en kerne af protoner og neutroner med et antal elektroner kredsende udenom i flere lag. Så enkel var forklaringen i begyndelsen. Senere fandt man, at disse partikler igen består af endnu mindre byggestene: Mesoner, baryoner o.s.v. helt ned til den i øjeblikket mindste kvark. På mystisk vis opfører partiklerne sig endvidere ved visse omstændigheder som bølger, ved andre som partikler.

Kvanteteorien indebærer, at man ikke kan tale om partikler i egentlig forstand, men om energi med bestemte frekvenser og bølgelængder. Såfremt man forsøger at måle på systemet ændres systemet, idet observatøren bliver en del af systemet.

Kvantefysikeren anvender i stedet usikkerheds-relationer i erkendelse af, at «partiklerne» tilsyneladende ikke konkret kan findes og stedbestemmes.

Fysikerne opererer således med energi og sandsynligheder. Alle mulighederne tilsammen danner kvantefeltet. Dette kvantefelt er det samme eller har lignende egenskaber som det før omtalte bevidsthedsfelt.

Atomerne har en bevidsthed - eller rettere - ER bevidsthed. De fysiske atomer er vibrationer, specifikke frekvenser i bevidsthedsfeltet.

Da alle stoffer i den fysiske verden er opbygget af atomer, består de således af energi på det fysiske plan og af bevidsthed på det ikke-fysiske plan. Heraf følger endvidere, at alle atomer og dermed alle fysiske stoffer og væsener er forbundet til hinanden og kommunikerer med hinanden via bevidsthedsfeltet udenfor tid- rum dimensionen.

Den amerikanske fysiker og filosof David Bohm har betydet overordentlig meget i denne forståelsesproces. Han taler om den udfoldede orden (den fysiske verden) og den indfoldede orden (den ikke- fysiske verden).

Videnskabeligt er vi således nu ved at forstå og konkludere, at den fysiske verden ikke er den virkelige verden, men at den har en bagved liggende ikke-fysisk (ikke-materiel) virkelighed som årsag.


Einstein - Podolski - Rosen paradokset

I begyndelsen af århundredet startede en strid mellem Niels Bohr og Einstein om, hvordan to partikler ville opføre sig i forhold til hinanden i et system.

Vi tænker os, at to partikler, der befinder sig i et system, hver fjernes f.eks. 9 lysår fra systemet. Afstanden mellem partiklerne er da ialt 18 lysår. D.v.s.  det tager lyset 18 år at bevæge sig mellem de to partikler. Nu ændrer vi på den ene partikel. Det vil da - ifølge Einstein - tage 18 år før den anden partikel får information om ændringen. Bohr påstod, at der måtte findes en dimension, hvor denne begrænsning (lysets hastighed) ikke fandtes. Einstein og Bohr blev aldrig enige om dette paradoks.

Først i 1982 foretog den franske fysiker Aspect et forsøg, der viste, at ændrer vi på den ene partikel får den anden partikel øjeblikkelig information om ændringen - uafhængig af afstanden. Man taler om ikke-lokalitet, d.v.s. at rummet ikke eksisterer og derfor heller ikke tiden. Dette ved man idag, og det er almindeligt videnskabeligt anerkendt. Men man forklarer ikke hvorfor og hvordan.

I det nye verdensbillede, som beskrevet tidligere, er forklaringen enkel: Alle fysiske former inklusive atomer og endnu mindre partikler har en ikke-fysisk virkelighed, en bevidsthed, der befinder sig i en dimension uden tid og rum. Enhver ændring på det fysiske plan indebærer en bevidsthedsændring, som informeres øjeblikkeligt overalt i dimensionen.


Alle fysiske former har en bevidsthed

Af det foregående fremgår, at alle fysiske former og manifestationer har - eller rettere - ER bevidsthed. Ellers kunne de ikke eksistere i den fysiske verden.

Lad os betragte en sten. Hvis vi forstørrer den op, således at vi kan se atomerne, ser vi, at den består af ren energi. Det faste, fysiske materiale eksisterer kun tilsyneladende. Men hvordan kan stenen da bevare sin form? Man skulle tro, at energierne ville spredes ud i alle retninger - helt ude af kontrol!

Det, der bevarer formen, er dens bevidsthed - eller bevidsthedsfelt.

Energi + Bevidsthed = Fysisk form

Den virkelige sten er bevidsthed!                      

Andre betegnelser på dette bevidsthedsfelt kunne  - som vi har set - være det morfogenetiske felt eller det formskabende felt. I det følgende vil betegnelsen bevidsthed og bevidsthedsfelt fortrinsvis blive brugt.


Kommunikation

Det spændende er nu, at vi kan kommunikere med disse bevidstheder. Min bevidsthed kan kommunikere med stenens eller plantens bevidsthed. Alle bevidstheder befinder sig jo i samme dimension, udenfor tid og rum. Det er således muligt at bevæge sig udenfor den fysiske dimension.

Det er der mange eksempler på. Et af de mest kendte fra nyere tid er Findhorn Foundation i det nordlige Scotland. I 1962 placerede Peter og Eileen Caddy samt Dorothy Maclean deres campingvogn på gold sandjord og begyndte at dyrke en have. Denne have udviklede i løbet af kort tid en frugtbarhed uden sidestykke. Grøntsager og planter blev meget større end normalt - selv i sammenligning med de bedste jorder. Og folk fra hele verden begyndte at valfarte til stedet.

Man - og det var specielt Dorothy Maclean - koblede sig ind på planternes bevidsthed, Devaerne, som var den betegnelse, hun brugte. Hun spurgte helt enkelt om, hvad planterne havde brug for, og fik klare praktiske svar.

Deva betyder på sanskrit: Den skinnende. Det er tankevækkende, at alle folkeslag fra gammel tid overalt på jorden har kendt devabegrebet. De forskellige devaer har navne som f.eks. elementaler, feer, alfer og naturånder. Det er som om, vi nu skal til at lære og forstå, hvad alle engang intuitivt vidste. 

Et andet eksempel er opløsning af skyer. Hvis man en dejlig sommerdag med kumulusskyer på himlen udvælger en mindre sky og visualiserer, at den forsvinder, ja så gør den det faktisk i løbet af få minutter. Hvis man søger en forklaring ud fra det gamle verdensbillede, kan dette ikke lade sig gøre. Derimod er det ud fra det nye verdensbillede helt naturligt, at den forsvinder, ja det ville være unaturligt, hvis den ikke opløstes: Min bevidsthed kontakter skyens bevidsthed - begge er i samme dimension - og hvis jeg kan «overbevise» skyens bevidsthed om, at den ikke har form, ja så må den opløse sig. Og det gør den! Naturfolk bruger denne teknik til bl.a. at fremkalde regn. Hvis det er muligt at opløse en sky, er det naturligvis også muligt at danne en sky!

Kommunikationen mellem den fysiske form og bevidsthedsfeltet er 2-vejs:

Ændringer på det fysiske plan ændrer bevidsthedsfeltet tilsvarende. Ændringer i bevidsthedsfeltet ændrer de fysiske forhold. En plantes fysiske oplevelser: Vind, vejr, temperatur, jordbundsforhold og forhold til andre væsener, f.eks. insekter, lagres i plantens og artens bevidstheder. Andre planter - fortrinsvis samme art - og følgende generationer lærer herefter via dette bevidsthedsfelt. Det er på den måde, udvikling sker.

Telepati skal også nævnes i denne sammenhæng. En person kan telepatisk, d.v.s. uden brug af fysiske hjælpemidler, sende meddelelser til en anden person uafhængig af afstand og uden tidsforsinkelse. Kommunikationen sker via de to personers bevidsthedsfelter. Sammenlign med satellit kommunikation i den fysiske verden.


Dimension uden tid og rum   

I det nye verdensbillede er det således muligt at arbejde med bevidsthed i stedet for med fysiske former. Dette er naturligvis meget lettere og er samtidig uden friktion og modstand.

I den fysiske dimension er der rum og tid med fortid, nutid og fremtid, og det er den fysiske virkelighed, som vi oplever. Det nye verdensbillede siger, at den fysiske dimension kun er en afspejling af den virkelige verden, som er ren bevidsthed. Denne bevidsthedsdimension er uden tid, rum og form. Det er enhedsplanet og her findes overhovedet ingen begrænsning. Vi er altså, bevidst eller ubevidst, i konstant forbindelse med en dimension uden begrænsninger! Man kan således gå både frem og tilbage i tiden uafhængig af afstand. Samtidig findes ALT på dette plan, og vi er derfor i konstant forbindelse med hele universet inklusive alle fysiske og ikke fysiske dimensioner.

Denne dimension uden tid og rum har igennem tiderne fået mange navne.

I bibelen kaldes den evigheden. Og hvad er en bedre betegnelse for evigheden end at tiden simpelthen ikke eksisterer! Rudolf Steiner kaldte den Akasha Arkivet. Hos Jung er benævnelsen Det Kollektivt Ubevidste omfattende alt og alles bevidsthed.

Nogle mennesker er specielt åbne for bevidsthedsdimensionen. Men det nye er, at det skal vi alle bevidst til at være. Alle mennesker er i virkeligheden clairvoyante, intuitive væsener, som gennem selvudvikling gradvist bevidstgør disse evner.


Der er ingen død

I det nye verdensbillede findes ingen død. Bevidsthedsdimensionen, som er den virkelige verden, er uden tid og rum og derfor også uden død og fødsel. Det evige liv befinder sig her. Kun den fysiske form dør, bevidstheden «lever» videre.


Bevidsthedens indvirken på den fysiske verden            

Idag er det almindelig anerkendt, at bevidstheden påvirker kroppens funktioner og kan forårsage ubalancer, som i den fysiske verden viser sig som sygdomme.

At bevidstheden også påvirker det fysisk stof generelt er måske mindre kendt og anerkendt, men talrige videnskabelige forsøg siden trediverne har dog klart vist , at det forholder sig sådan.

Opløsning af en sky, som tidligere omtalt, er et helt synligt, konkret eksempel på vekselvirkningen mellem bevidsthed og den fysiske formverden. Men også forsøg med rotter, hvor man lærer dem en eller anden færdighed, viser, at det indlærte nedarves fra generation til generation. Men ikke nok med det, færdighederne spredes til andre rotter, der ikke har været i kontakt med de «lærde» rotter. Og det viser sig, at spredningen sker uafhængig af afstand og tid. Alle rotter - levende som døde - har, som krystallerne, kontakt med hinanden via deres fælles bevidsthedsfelt.

Visualisering og bøn, som grundlæggende er den samme teknik, har været brugt til alle tider og i alle religioner.

Indenfor forretnings- og sportsverdenen er visualisering idag et anerkendt redskab på linie med andre mere fysiske ledelsesbegreber og metoder.

Visualisering og bøn har været genstand for mange praktiske, videnskabelige forsøg. F.eks. undersøgelse af plantefrø’s spireevne eller planters vækst med eller uden bøn. Og forsøgene viser, at bøn øger væksten signifikant. Se nærmere under afsnittet  visualisering.