Intuitiv Ledelse

               Forside      Bøger      Video      Det nye verdensbillede      Kontakt

 
        


Kreativ Kompetence

Da jeg i 1987 fik tilbudt og sagde ja til et job som administrerende direktør for en virksomhed blev jeg bedt om at udarbejde en strategiplan i løbet af bare 2 uger. Virksomheden var nystartet og et rent udviklingsprojekt med årlige underskud på over 10 millioner kroner. Jeg udtænkte et digert værk, som blev fremlagt for ejerne på et bestyrelsesmøde. Denne rapport er forlængst gået i glemmebogen og virkeligheden blev en hel anden end denne tankeplan. Men jeg præsenterede også en anderledes, kreativ strategiplan, som stadig huskes og virker i virksomheden den dag i dag.

På samme tid var jeg med i en udviklingsgruppe, hvor vi bl.a. mediterede. Under et sådant meditationsforløb i gruppen kom der pludselig 3 billeder på min indre skærm: Det første billede viste en flyvemaskine klar til start på en startbane. På flyvemaskinen stod firmaets navn og alle ansatte var om bord. Problemet var, at der var en så kraftig tåge, at det var risikabelt at starte. På det andet billede var maskinen dog lettet men fløj rundt på må og få i tågen ude af stand til at finde vej. Det tredje billede viste maskinen med en entydig kurs skråt opad – på vej ud af tågen op over skyerne, hvor solen blev vist. Samtidig fornemmede jeg ordene: Sæt kursen, hold kursen og stol på dine instrumenter.

Stol på dine instrumenter

Alle piloter ved, hvor vigtigt det er at stole på sine instrumenter specielt under ekstreme vejrmæssige forhold – pilotens 5 fysiske sanser kan simpelthen ikke klare at navigere og manøvrere flyet under sådanne ydre omstændigheder. Piloten mister orienteringen og fornemmelsen af op og ned.

På samme måde i menneskeverdenen. Men vi har heldigvis alle et sikkert, indbygget navigationsinstrument, som altid er ved hånden og er gratis: Nemlig vores intuition. Billederne fra meditationen fortalte simpelthen, at jeg skulle stole på min intuition, uanset hvordan omverdenen så ud eller reagerede. Den indsigt skulle blive guld værd både i overført- og virkelig forstand. For det tog 4 år med fortsatte underskud før vi kunne se solen, og i denne usikre periode var de 3 billeder vores ledestjerne.

Kreativitet

Kreativitet defineres ifølge ordbogen som evne til nyskabelse. Men hvad er kreativitet egentlig?

Kreativitet kommer indefra og kan beskrives som en bevidstgørelse af intuitive impulser, som ikke er begrænsede af den rationelle logik. Derfor skaber kreativitet uventede løsninger og muligheder, som enten kan være helt ny viden eller en kombination af kendte ting og teknikker på en helt ny og overraskende måde. Kreativitetens arbejdsredskab er således intuition og kreativiteten er derfor helt afhængig af, hvor intuitive vi er. Men det er ikke nok at være intuitive, vi skal også have tilstrækkelig tillid og mod til at turde handle på intuitionens ofte meget subtile signaler. Kreativitet er i virkeligheden det fysiske udtryk af disse signaler. En person som har en stærk intuition opfattes således kun som kreativ af omverdenen hvis personens stærke indre univers handles ud, f.eks. i form af kunstnerisk aktivitet, som innovative produkter eller udtrykkes som ideer.

Kreativitet kan trænes

Kreativitet kommer uventet og kan ikke planlægges. Planters vækst kan heller ikke planlægges, men man kan dog sørge for, at de får optimale vækstbetingelser ved at så frøene i velbehandlet jord, drage omsorg for at de får tilstrækkelig med lys, varme, vand og næring, og at ukrudt ikke kvæler dem.

Frøene er intuitionsimpulserne eller ideerne. Planten symboliserer kreativiteten. Jorden symboliserer dig selv og lys, vand og næring påvirkningerne fra omgivelserne. Ukrudtet repræsenterer alt det, der forsøger at kvæle de gode ideer og kreativiteten. Ja, intuitionen og kreativiteten kan let få trange kår, hvis man ikke er en god gartner.

Ideer fødes som intuitionsimpulser, der på mystisk vis pludselig dukker op i dit indre. De kan tage form af tanker udtrykt som sætninger eller billeder, som lyde i dit indre øre, som følelser eller som fysiske fornemmelser i kroppen. Alle udtryksformer er lige gode og hvilken, der mærkes, afhænger kun af modtagerens indre responsapparat. Og det er dette responsapparat, som kan trænes.

Jo mere man lytter indad og handler efter det, des mere når frem til den bevidste bevidsthed og kan dermed indgå i beslutningsprocessen. Og omvendt: Jo mindre man lytter og handler efter sin intuition, jo mindre bevidstgøres. De intuitive impulser indfanges da simpelthen af underbevidstheden og når slet ikke frem. Man kan billedlig talt forestille sig underbevidstheden som et filter, der består af ens personlige programmeringer i form af følelsesmæssige og mentale blokeringer, mønstre og erfaringer fra fortiden (ukrudtet). Kun de signaler, der kommer igennem opfattes af vores dagsbevidsthed. Jo mere filteret er renset, des bedre og flere signaler slipper der igennem.

Filteret renses ved at arbejde med sine ubevidste programmeringer. Det kaldes personlig udvikling og er en afgørende faktor i bestræbelserne på at gøre intuitionen klarere. En anden faktor er som sagt at træne med at lytte indad og handle intuitionen ud i det daglige liv.

En tredje ting man selv kan gøre er at meditere. Meditation stilner hverdagstankerne og bringer bevidsthedens fokus ind i orkanens øje bort fra det daglige livs orkan, som blæser kraftigere jo mere man bevæger sig ud i periferien. Det er når hverdagstankerne stilner, at intuitionsimpulserne er klarest. Samtidig slapper kroppen af og afstresser. Hvis man konstant lever et stresset, fortravlet liv er der ikke megen plads til intuition og kreativitet.

Helt konkret kan man således træne og forbedre sin intuition og dermed sin kreativitet ved at:

Arbejde med selvudvikling 

Meditere

Lytte efter intuitionens signaler

Handle efter intuitionens budskab

Men der er flere muligheder:

Vision 

Intuitionen og dermed kreativiteten er stærkest når det drejer sig om noget man inderst inde er begejstret for – det hjertet er fuldt af. Ens vision eller livsformål kan netop defineres som: "Det jeg af hjertet vælger og har lyst til at skabe". Men det er forbavsende få mennesker, som er bevidst om deres vision, fordi omgivelserne lige siden barndommen har lært os at undertrykke vores inderste, autentiske følelser og ønsker. Derfor kræves normalt en speciel indsats for at komme i kontakt med de oprindelige lag: "Hvad har jeg lyst til at skabe" og ikke "hvad synes mine forældre, at jeg har lyst til at skabe".

En vision er "hvad" og ikke "hvordan". Tænk ikke på, hvordan visionen skal kunne virkeliggøres. Så snart man tænker "hvordan", begrænser man visionen til det, man tror, man kan klare og er pludselig fanget i løsninger, planlægning, begrænsninger og alle problemerne omkring at realisere visionen. På det logiske plan er der altid 117 grunde til, at det ikke kan lade sig gøre. Så kvæler ukrudtet kreativiteten. Det lærte jeg af en fisk!

I august 81 skulle jeg til Sidney, Australien i forbindelse med et salgsseminar. Før afrejsen havde jeg fået en invitation til at deltage i en fisketur ud fra Cairns, ca 3000 km nord for Sidney. Med invitationen fulgte et foto af en fisker med sin fangst: En over 1000 pound stor Black Marlin. En kæmpefisk, over 3 m lang. Vores vision var at fange én, der var mindst lige så stor.

Kl 12.00 på andendagen snappede en stor endnu ukendt fisk maddingen, og en enerverende styrkeprøve tog sin begyndelse. Først drejede det sig om at være forsigtig indtil fisken var solidt kroget.

Og så gik det løs i en vild duel.

Efter en halv times dyst blev der pludselig roligt, og af linens bevægelse kunne jeg se, at fisken var på vej op til overfladen. Det var som om tiden stod stille. Pludselig sprang en kæmpemæssig, mørk fisk højt op over vandet - en mægtig Black Marlin. Den sprang og sprang adskillige gange.

Dysten fortsatte, men nu med en kendt modstander.

To gange fik jeg den helt hen til bådsiden, og begge gange stak den af igen. Først tredje gang var den for udmattet til at gøre modstand, og et præcist stød med en kniv på en stang gjorde ende på dens liv.

Tilbage var nu kun at trække den ind gennem en luge i agterstævnen, sejle den til Cairns og få den vejet og målt ophængt i den store Black Marlin kran på havnen. Området var sort af mennesker, som havde hørt om fangsten gennem radioen.

Fisken vejede 1128 pounds (512 kg) og var 3,4 meter lang. Den største omkreds var 1,9 meter.

Senere fortalte garvede fiskeeksperter, at det vi havde gjort var umuligt: Så store Black Marlins findes ikke i Cairns området så tidligt på året.

Vi havde været så opslugt af visionen om den store fisk, at vi overså alle problemerne og vanskelighederne.

Vi vidste ikke, at det var umuligt, og gjorde det!

Ovenstående betyder oversat til en normal dansk hverdag, at det er vigtigt at være bevidst om og have tillid til sin vision: "Det jeg af hjertet vælger og har lyst til at skabe". Dernæst at integrere denne vision i sin dagligdag både privat og på jobbet. Heraf udspringer kreativitet, entusiasme, motivation, meningsfuldhed, arbejdsglæde og livskvalitet. Det, der giver livet mening og kvalitet, er jo netop, at man har lyst til det, man gør, og derfor gør det med kærlighed.

Erfaringer fra erhvervslivet 

En virksomhed hvor medarbejderne er kreative, entusiastiske og motiverede og derfor føler meningsfuldhed, arbejdsglæde og livskvalitet kan ikke undgå at få succes. Prøv i tankerne at sammenligne med en virksomhed med utilfredse, udbrændte og stressede medarbejdere, der føler alt er meningsløst og ligegyldigt. Bare en eller nogle få i en organisation med disse symptomer virker som en virus i en computer!

Indledningsvis nævnte jeg, at vi i virksomheden lærte at stole på vores instrumenter – vores intuition. Men vi lærte også hvor vigtigt det er at sørge for tilstrækkelig lys, varme og næring i form af f.eks. den rigtige organisationsstruktur, respekt for hinanden, personlig frihed, tillid, etisk rigtige handlinger mm.

Fokus Organisation 

Bureaukrati er kreativitetens værste fjende. Det virker bremsende på al individuel initiativ og virkelyst. Hvorfor tage et initiativ når min chef alligevel vil bestemme og hvorfor risikere at få hovedet revet af, hvis min idé ikke holder i virkelighedens verden?

Vi var i de første 6 år kun 20-30 medarbejdere og det var rimeligt let at opretholde en kreativ atmosfære. Men i foråret 93 startede en kraftig ekspansionsfase med en fordobling af medarbejderstaben til følge. Vi ønskede at tilpasse organisationsstrukturen til disse nye forhold. Det var vort mål at bevare en kreativ, fleksibel, selvstyrende organisation med selvstændige, kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi ønskede rundkørsler med glidende, selvregulerende trafik og ikke den hierarkiske stoplysmodel med stop, vente, start.

Vi ønskede at bibeholde vores kreative miljø også i en større organisation. Hvis vi formaliserede en hierarkisk organisationsmodel mistede vi vores kreativitet, beslutningsdygtighed og fleksibilitet, hvilket var alfa og omega for os dengang. Vi opfandt og valgte derfor en helt ny organisation – "fokus organisationen" med focalisere. Vi ændrede både stillingsbetegnelser, funktionsområdebetegnelse og samarbejdsmåde. Administrerende direktør blev f.eks. til "focaliser for vision", udviklingschef blev til "focaliser for kreativitet" o.s.v. Funktionsområdet "direktion" blev til "vision", "udvikling" blev til "kreativitet" o.s.v. Samarbejdsmåden blev ændret til gruppesamarbejde.Vi valgte bevidst alle disse ændringer for at starte med så få fordomme som muligt - for at rykke så meget som muligt op med rod - for at give plads til det nye.


Fokus organisationens struktur ses på tegningen. I stedet for nogle øverst og nogle nederst er der en person i midten (focaliseren) og nogle i periferien (gruppemedlemmerne). Focaliseren er ansvarlig for gruppens fokusering på opgaven og for rapportering videre i organisationen. Det vil her føre for vidt at beskrive Fokus organisationen i detailler, kun skal nævnes, at den organiske struktur bl.a. understøtter og fremelsker værdierne: Kreativitet, entusiasme, fleksibilitet, selvstændighed og kvalitetsbevidsthed. Eller med andre ord meningsfuldhed, arbejdsglæde og livskvalitet.

 

Intuition og Ledelse

Kreativ kompetence